Fantasias, 2011/2013

  • Treintaycuatro, acrílico s/tela, 125x85 cm.

  • Chancha, acrílico s/tela, 120x80 cm.

  • Coneja, acrílico s/tela, 120x80 cm.

  • Oso, acrílico s/tela, 120x80 cm.

  • Trece, acrílico s/tela, 120x70 cm.

  • Virgen, acrílico s/tela, 120x80 cm.